Linguistics Terminology Sesotho sa Leboa (Northern Sotho) - English

[ Choose the language for this page: Sesotho sa Leboa | English ]

Browse mode ( EXIT browse mode )

181 - 200 / 311: (<- Previous | Next ->)

modumo
môfôlôtši
mokgwapolêlô
molaêtšatebanyô
molaêtšathêô
molaô
molaôkgokaganô
molaôpolêlô
molaôtheô
momagana
momaganô
mong
mongwalô
mosela
motheêlêtši
mothêô
ngangêgô
noko
nokotee
nyênyêfatšô

molaô (3/4) (noun)

law, rule, decree, commandment, edict, statute

bea molaô

make a law

molaô le khutšô

law and order

molaô o akaretšang

general rule

molaô wa bohlatse

law of evidence

molaô wa bôhlê

public law

molaô wa bosenyi

criminal law

molaô wa bošidi

law of inertia

molaô wa inšôrênse ya go hlôka mmêrêkô

unemployment insurance act

molaô wa kakarêtšô

general rule

molaô wa kalafo

medico-legal

molaô wa palamente

act of parliament

molaô wa praebete

private law

molaô wa Pušô ya Babaso

Black Authorities Act

molaô wa segae

civil law

molaô wa setšô

indigenous law

molaô wa tekanyêtšô

appropriation act

molaô wa tlhôkômêlô ya Ditšwêlêtšwa tša nama le tša diphoôfôlô

meat and animal product Hygiene Act

molaô wa tshepedišô

law of procedure

molaô wa tumêlêlô ya tirišô

copyright act

molaô wo mobotse o mogolo

golden rule

molaô wo o ahlotšwego

res judicata

molaô wa kgogedi goba thago

law of attraction or repulsion

molaô wa kgokaganô (linguistics) molaôkgokaganô

discourse/communication rule

molaô wa polêlô (linguistics) molaôpolêlô

linguistic/language rule

molaô wa popafokô (linguistics)

syntactic rule

molaô wa popêgôpolêlô (linguistics)

morphological rule

molaô wa tlhalošô (linguistics)

semantic rule

molaô wa tlhatlamanô wa tatêlanôntšu (linguistics)

word order rule

molaô wa tšhomišanô (linguistics)

cooperative principle

molaôkgokaganô (3/4) (noun) (linguistics)

discourse/communication rule

molaôpolêlô (3/4) (noun) (linguistics)

linguistic/language rule

News Oct 2014 This dictionary has been updated to work better on mobile devices - please give it a try!

This online linguistics terminology list for Northern Sotho is based on an article by Elsabé Taljard & Gilles-Maurice de Schryver, published in Lexikos 12. The electronic version was realised by David Joffe with his dictionary compilation software TshwaneLex, and is online since 15 June 2003. Salmina Nong entered the terms into TshwaneLex.


TshwaneLex online dictionary
Powered by Linux/PHP/MySQL.