Mareo a Popopolelo ya Sesotho sa Leboa - Seisimane

[ Kgetha leleme le o le nyakago mo letlakaleng le: Sesotho sa Leboa | English ]

Mokgwa wa go lekola

GOBA:

Tlanya lentšu la Sesotho sa Leboa:
GOBA:
Tlanya lentšu la Seisimane:

News Oct 2014 This dictionary has been updated to work better on mobile devices - please give it a try!

Lenaneo le la mareo a popopolelo ya Sesotho sa Leboa la Inthanete, le theilwe godimo ga taodišwana ya go ngwalwa ke Elsabé Taljard le Gilles-Maurice de Schryver, yeo e phatlaladitšwego ka go Lexikos 12. Mokgwa wo wa elektroniki o tšweleditšwe ke David Joffe ka software ya gagwe ya go beakanya pukuntšu yeo e tsebegago ka TshwaneLex gape e bile gona mo Inthaneteng go tloga ka 15 June 2003. Mareo ao, a rulagantšwe ke Salmina Nong ka go diriša peakanyo ye ya TshwaneLex.


Pukuntšu ka Inthanete ye e tsebegago ka TshwaneLex
E sepedišwa ke Linux/PHP/MySQL.