Lenaneo la Dinonyana le Mehlare: Seisimane - Sesotho sa Leboa

[ Kgetha leleme le o le nyakago mo letlakaleng le: English | Sesotho sa Leboa ]

Mokgwa wa go lekola

GOBA:

Tlanya leina la Seisimane:
GOBA:
Tlanya leina la Sesotho sa Leboa:

News Oct 2014 This dictionary has been updated to work better on mobile devices - please give it a try!

Difiwa tša maina a tlwaelo a dinonyana* le mehlare** a Sesotho sa Leboa di filwe ka boithaopo ke Prof. L.J. Louwrens.

Dinomoro tša tšhupetšo tšeo di hwetšwago ka mašakaneng a sekwere morago ga leina la nonyana di tsebja ka la nomoro ya Roberts; dinomoro tša tšhupetšo tšeo di lego maineng a mehlare di tšerwe go lenaneo la bosetšhaba la mehlare la Afrika-Borwa.

Maina a semahlale a laeditšwe ka moseka.

* Louwrens, L.J. 2004. On the generic nature of common Northern Sotho bird names: a probe into the cognitive systematization of indigenous knowledge. South African Journal of African Languages 24(2): 95–117.

** Louwrens, L.J. 2001. Reduplication in Northern Sotho plant names and the cognitive salience of life forms. South African Journal of Ethnology 24(4): 147–160.


Pukuntšu ya Inthanete ye e tsebegago ka TshwaneLex
E sepedišwa ke Linux