Pukuntšutlhaloši ya Sesotho sa Leboa ka Inthanete

Tlanya lentšu la Sesotho sa Leboa:

TLex Dictionary [Sponsor]

---

Kgotla mo go romela pego mabapi le dipoelo.

Yuniti ya Bosetšhaba ya Pukuntšu ya Sesotho sa Leboa e re solela Pukuntšu ka Inthanete. Pukuntšu ye e bile gona Inthaneteng go tloga ka la 10 June 2004. Mošomo wa Pukuntšu ye o sa kgatlampana. Pukuntšu ye e thekgwa ka mašeleng ke PanSALB. Bangwadi ba Pukuntšu ye ke Ngaka M.V. Mojela (Morulaganyimogolo), Mohumagatšana M.P. Mogodi, Morena M.C. Mphahlele le Mohumagadi M.R. Selokela.

Maloko a Boto ya Sesotho sa Leboa ke Moprofesara M.J. Mojalefa (Modulasetulo), Mohumagadi L. Mphahlele (Mongwaledi), Morena H.M.L. Lentsoane (Motlatšamongwaledi), Moprofesara D.J. Prinsloo (Ramatlotlo), Ngaka L.P. Boshego, Morena S.M. Lemekoana, Mohumagadi M. Madiba, Morena K.J. Mashamaite, Morena M.S. Nkadimeng le Ramolaomogolo M.P. Tladi.

Pukuntšu ye ya Sesotho sa Leboa e beakantšwe ka mokgwa wa mošomo woo o sa tšwetšwago pele ka go diriša lenaneo la Simultaneous Feedback, leo le beakantšwego ke Moprofesara G-M de Schryver, yoo gape a thušitšego ka maele peakanyong ya Pukuntšu ye. Software yeo e dirišitšwego mošomong wo, e lego ya TshwaneLex, e hlotšwe ke Morena D. Joffe. Re ka thaba ge le ka re romela ditshwaotshwao le dikakanyo tša lena, ka ge se se tla re thuša go godiša le go beakanya lefsa Pukuntšu ye.


Pukuntšu ka Inthanete ye e tsebegago ka TshwaneLex ».